Zamówienia publiczne

 » 

2019

 » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 582111-N-2019 z dnia 2019-08-13 r.

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie:
Wymiana stolarki w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, 22-100 Chełm
 

Dokumenty: 
 

Ogłoszenie o zamówieniu z BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 
 

Załączniki:

Nr 1 - Formularz oferty 

 

Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

Nr 4 - Wykaz osób 

 

Nr 5 - Wzór umowy 

Nr 6 - Karta gwarancyjna 

 

Nr 7 - Przedmiary robót 

Nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nr 9 - Dokumentacja projektowa 

Nr 10 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Nr 11 - Klauzula informacyjna z art 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego